Oglądasz wypowiedzi znalezione dla zapytania: Komitet Ochrony Praw Człowieka

Temat: Prawa człowieka
Prawa człowieka

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej bywa uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Prawa te nazywane są także "absolutną koncepcją praw człowieka", istnieje też druga koncepcja, mówiąca, że prawa człowieka są relatywne, jest ona nazywana także prawami obywatela.

Prawa człowieka

(w oparciu o Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka z 1966 roku oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka)

a) prawa osobiste:

(zobacz też Art. 38 - 56 Konstytucji RP)

prawo do:

- życia
- rzetelnego sądu (patrz "gwarancje formalne" poniżej)
- decydowania o swoim życiu

b) prawa i wolności polityczne:

1. tzw. prawa negatywne - prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa ( zobacz też Art. 57 - 63 Konstytucji RP)

- prawo do obywatelstwa
- możliwość uczestniczenia w życiu publicznym
- czynne prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach
- bierne prawo wyborcze - możliwość kandydowania w wyborach
- wolność zrzeszania się
- prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
- prawo do składania wniosków, petycji, skarg
- dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych
- równy dostęp do służby publicznej

c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

1. tzw. prawa pozytywne - uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz - prawa socjalne

prawo do: (zobacz też Art. 68, 75 Konstytucji RP)

- ochrony zdrowia
- nauki
- pracy
- odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
- pomocy socjalnej (ogólnie)

2. prawa ekonomiczne: (zobacz też Art. 64 Konstytucji RP)

- prawo do własności
- prawo dziedziczenia

3. prawo solidarnościowe (w większości nie posiadają sformalizowanego charakteru prawnego) - wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia

4. prawa kulturalne: (zobacz też Art. 73 Konstytucji RP)

- wolność twórczości artystycznej
- badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników
- wolność korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania

Gwarancje:

1. materialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych)
2. formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki)

- prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd
- prawo do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego
- prawo do skargi konstytucyjnej

Historia praw człowieka

- 1215 Magna Charta Libertatum - Wielka Karta Swobód wydana przez króla Anglii - "żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani uwięziony albo wyrzucony z posiadłości, albo proskrybowany, ani wygnany lub innym sposobem pognębiony; i ani sami na niego nie wyruszymy, ani nikogo innego przeciw niemu nie wyślemy, jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu albo na podstawie prawa ziemskiego (...)"
- teoria praw naturalnych jednostki Johna Locke'a
- rozwinięcie idei praw człowieka :
- 1628 Petition of Rights
- 1679 Habeas Corpus Act
- 1776 Bill of Rights w stanie Wirginia
- 1789 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
- konwencje genewskie
- od 1919 działalność Czerwonego Krzyża
- 1920-1946 działalność Ligi Narodów
- 10 grudnia 1948 przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
- 1966 Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka
- do 1989 powstało około 60 szczegółowych konwencji (m.in. o prawach dziecka)
- 1990 Dokument Kopenhaski - proklamuje demokrację parlamentarną (czyli ustrój najbardziej sprzyjający przestrzeganiu praw człowieka) jako jedyny dopuszczalny w Europie, był dziełem KBWE

Zobacz też

- Europejska Konwencja Praw Człowieka
- Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Instytucje skargi

- Komitet Praw Człowieka w Genewie
- Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Pozarządowe organizacje praw człowieka

- Amnesty International
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
- Human Rights Watch
Temat: OŚWIADCZENIE Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Warszawa, 9 listopada 2004 r.

OŚWIADCZENIE
Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyraża zaniepokojenie brakiem stosownej reakcji przedstawicieli władz naszego państwa w ONZ dotyczącej kuriozalnych sugestii Komitetu Praw Człowieka, który zaleca wprowadzenie w Polsce aborcji na żądanie.
Komitet Praw Człowieka ONZ na skutek lobbingu skrajnych organizacji feministycznych bezzasadnie zajął stanowisko w sprawie, która należy do suwerennych decyzji każdego państwa.
Za niedopuszczalne należy uznać zachowanie przedstawicieli Polski obecnych podczas 82. sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie, którzy:
- nie zareagowali na fałszywe dane organizacji feministycznych dotyczących zjawiska aborcji,
- zaniechali obrony obowiązujących i zarazem pozytywnych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
- zlekceważyli Konstytucję RP zobowiązującą władze do ochrony prawnej każdego życia ludzkiego i ochrony macierzyństwa,
- pominęli niedawną uchwałę Sejmu RP deklarującego suwerenność Polski między innymi w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony ludzkiego życia.
Właściwe jest także zwrócenie uwagi na to, że misją Komitetu Praw Człowieka jest autentyczna ochrona praw człowieka, a nie ich podważanie. W tym kontekście Federacja przypomina, że art. 3 uchwalonej przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby".
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
dr Paweł Wosicki, prezes
Antoni Szymański, wiceprezes
Antoni Zięba, wiceprezes


Temat: PIWO egzamin
Zagadnienia do egzaminu przysłane przez dr Matyasika

*1. Trybunał Konstytucyjny - podstawy funkcjonowania i zadania.
*2. Skarga konstytucyjna - przesłanki.
*3. Rzecznik Praw Obywatelskich - podstawa prawna i uprawnienia.
*4. Rzecznik Praw Dziecka - jw.
*5. Procedura rozpatrzenia skargi indywidualnej przed ETPC.
*6. Przesłanki złożenia skargi indywidualnej do ETPC.
7. Ochrona konwencyjna w ramach Rady Europy (wymień najważniejsze konwencje oraz instytucje powołane do ochrony praw człowieka).
8. Rdzeń systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ (powszechna deklaracja praw człowieka, MPPOiP oraz MPPGSiK).
*9. MPPOiP oraz Komitet Praw Człowieka.
10. Działalność i funkcjonowanie Komisji Praw Człowieka a nowej Rady Praw Człowieka ONZ.
11. Pozostałe konwencje i instytucje funkcjonujące w ramach ONZ.
12. Źródła ochrony praw podstawowych w ramach Unii Europejskiej.
13. „Ludzki wymiar” KBWE/OBWE (instytucje oraz mechanizmy).
14. Podstawy prawne i instytucjonalne ochrony praw człowieka w Ameryce łacińskiej, Afryce oraz w systemie państw arabskich.
15. Trybunały karne dla byłej Jugosławii oraz Rwandy (historia, struktura, działalność).
16. Międzynarodowy Trybunał Karny.
17. Problem aborcji, eutanazji oraz kary śmierci we współczesnym świecie.
18. Wolność wypowiedzi oraz prawo do prywatności.
19. Prawo do rzetelnego postępowania sądowego.
20. to co będzie na następnym wykładzie, więc frekwencja wskazana jak i posiadanie odpowiednich tekstów konwencji (chyba rozumiemy o kogo tutaj w szczególności chodzi?

(pytania od 17-19) to tylko zarys problematyki. Należy być przygotowanym na bardziej szczegółowe pytania np. dot. definicji, uregulowań prawnych, spraw sądowych etc.Temat: ARKSTEEL [ASL]
KRZYSZTOF FELUCH
INFORMACJE OGÓLNE

Data urodzenia: 08.01.1973
Telefon: (022) 646 42 10
E-mail: k.feluch@lsw.com.pl

WYKSZTAŁCENIE

1992 - 1997

1998 – 2002

2002
Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; kierunek: prawo; praca magisterska z zakresu prawa cywilnego

Aplikacja Adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Tytuł Adwokata

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1999 - obecnie

1998 - 1999

1996 - 1998

1996
Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy - Wspólnik

- sprawy korporacyjne, głównie z zakresu kodeksu spółek handlowych;
- przygotowywanie analiz prawnych przedsiębiorstw oraz obsługą prawna procesów łączenia i przejmowania spółek;
- kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową, deweloperską, spółek medialnych działających w zakresie Internetu, prasy oraz programów komputerowych, funduszy inwestycyjnych i agencji reklamowych

Wardyński i Wspólnicy – Kancelaria Prawnicza
- praca w departamencie zajmującym się bankowością, finansowaniem inwestycji oraz due diligence.

Amhurst Brown - Kancelaria Prawnicza

- praca w zespole zajmującym się papierami wartościowymi oraz prawem handlowym

Komitet Helsiński
- praktyki - pomoc prawna z zakresu ochrony praw człowieka.Temat: teoretyczne rozwazania na temat robakow, poczty i prawa

[...]


Jestem za tym aby każdy pisał takie programy na jakich pisanie ma ochotę a
nie takie jakie zatwierdzi Państwowy Instytut Matki I Dziecka albo
Helsiński Komitet Praw Człowieka.


  Pisać to niech pisze, o dusza zapragnie. Podobnie, jak w zaciszu
domowym może wprawiać się w rzucaniu nożami. Tyle, że za pewne
działania trzeba ponosić odpowiedzialność - jak nóż wyleci przez okno
i kogoś skaleczy, to wina rzucającego. Nieumyślna, ale wina.

[...]


|   Znowu teorie spiskowe 8-) Na sercu leży mi dobro użytkownika. Co
| oznacza między innymi nie walczenie z robakami za wszelką cenę. Jeśli
| komuś "spadające literki" nie przeszkadzają, a usunięcie wirusa
| mogłoby spowodować utratę danych użytkownika, to rzecz warto
| rozważyć, co ważniejsze.

No to chyba macie tam jakiś słaby program motywacyjny.


  Wydaje mi się, że nie bardzo zrozumiałeś, postaram się prostszymi
słowami: najważniejsza jest ochrona danych użytkownika, usuwanie
robaka jest środkiem w ramach tej ochrony, a nie celem. Jeśli istnieje
duże ryzyko utraty danych w trakcie usuwania robaka, to robaka się nie
usuwa, w każdym razie nie "z automatu".

Temat: DPS Zameczek - kto ma krew dziecka na rękach?


Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu

Adres siedziby:

UL.74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU PIECHOTY
42-700 LUBLINIEC
woj. ŚLĄSKIE
Kontakt:
Telefon: 34/353-02-14 lub 604-341-542
e-mail: tkopdlubliniec@ wp.pl

Konto Bankowe:

BSK o/Lubliniec
14 1050 1155 1000 0022 3257 2392
NIP: 575-17-19-846
REGON 151574043
-------------------------
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu działa od 2000 roku obejmując swym zasięgiem powiat lubliniecki. Jest nowoczesną organizacją pozarządową typu non profit bez zbędnych struktur administracyjnych. Posiada osobowość prawną. Utrzymuje się z dobrowolnych składek członkowskich, darowizn osób fizycznych i prawnych. Skupia ludzi dobrej woli, dla których dobro dzieci jest wartością nadrzędną. komitet tworzą nauczyciele, pedagodzy, policjanci, lekarze, kuratorzy sądowi, pracownicy Straży Miejskiej oraz pomocy społecznej.

Do najważniejszych zadań Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu należy: - upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka poprzez prelekcje i publikacje - interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dziecka - prowadzenie działalności kontrolnej i profilaktycznej - monitorowanie przestrzegania praw dzecka hospitalizowanego - przygotowanie dzieci i młodzieży do działanlości na rzecz ochrony praw człowieka - udzielanie w wyjątkowych sytuacjach pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży - organizowanie imprez i kolonii dla dzieci

Jak wpłacić 1% podatku?

W celu przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Komitetu, należy w zeznaniu rocznym (PIT 35 lub PIT 37) od kwoty należnego podatku odjąć 1 procent (pozycja 179 w PIT 36 i 111 w PIT 37) i o tą wysokość pomniejszyć należny fiskusowi podatek.

Po obliczeniu 1% podatku sumę te należy wpąłcić na rzecz naszej organizacji najlepiej dokonując przelewu bankowego, lub wpłaty na poczcie.

Na przelewie nalezy podać dokładna nazwę organizacji i pożytku, swoje imię i nazwisko oraz adres, a jako tytuł wpłaty wpisać "1%podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - TKOPD w Lublińcu" Dowód wpłaty należy zachować i okazać na ewentualne wezwanie Urzędu, tak jak każdy inny dokument ( nie należy dołączać do zeznania)

Kwotę tą prosimy wpłacić na konto:
Konto bankowe Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka:

BSK o/Lubliniec 14 1050 1155 1000 0022 3257 2392 NIP: 575-17-19-846

Z góry dziękujemy za podjęcie decyzji o przekazaniu środków finansowych na rzecz naszego Stowarzyszenia.

W Imieniu Zarządu TKOPD
mgr Jerzy Orszulak

A teraz rzecz najważniejsza. Pod zakładką CO TO TAKIEGO? znajdują się dwa zdjęcia.... Gdzie te zdjęcia wykonano? Kogo to widzimy na zdjęciu pierwszym tzw. urbanowym? Ja rozpoznałem na nim dwóch moich ulubionych guru samorządowych... Nawet nie chce mi się pisać ich nazwisk... Kim są pozostałe osoby widoczne na zdjęciach?

Pytam się - czy ja, szara myszka lubliniecka, mam uwierzyć w to, co przeczytałem w NIE, wiedząc jednocześnie, ze w DPS ZAMECZEK od lat ma siedzibę TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA z przewodniczącym Jerzym Orszulakiem na czele? Ten drugi ze zdjęcia to chyba w zarządzie zasiada....
Ehhh, PiS, etosssssssssssssss....

Tak se myślę... A może starosta, po otrzymaniu alarmujących informacji od pracowników, rozmawiał z przewodniczącym Orszulakiem? Co usłyszał? Hmmm... Nie wiem! A jeżeli usłyszał: OK, super, miłego dnia!?

W pale mi się to wszystko nie mieści!!!! Kurna, kurator!!!Temat: Karta Praw Dziecka
Karta Praw Dziecka

* Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.
* Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.
* Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.
* Mam prawo oczekiwać szacunku.
* Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.
* Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.
* Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.
* Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.
* Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.
* Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.
* Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.
* Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.
* Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.
* Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.
* Mam prawo do wygrywania.
* Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.
* Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.
* Mam prawo do wolności.
* Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

Deklaracja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych, 1959 r. to dziesięciopunktowy dokument. Dokument odnoszący prawa człowieka do dzieci. Dopiero 30 lat później 1989 r. Narody Zjednoczone przyznały dzieciom ochronę traktatową. Krajowa Rada Swobód Obywatelskich z siedzibą w Londynie opublikowała szereg dokumentów dotyczących praw dziecka m.in. " Prawa dzieci; raport z pierwszej krajowej konferencji poświęconej prawom dzieci ", 1972 r. W Polsce Konwencja o prawach dziecka obowiązuje od 1991 r.

Wybrane organizacje i fundacje działające na rzecz dzieci w Polsce :

Komitet Ochrony Praw Dziecka - Warszawa
Fundacja Dziecięca Listy do Świata - Kraków
Fundacja Dzieci Niczyje - Warszawa
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dzieci WYSPA - Chorzów

Instytucje:

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno - Konsultacyjne
Poradnie Zdrowia Psychicznego
Sądy Rodzinne i Opiekuńczy
Ośrodki Pomocy Społecznej
Temat: jak nas postrzega europa, świat...?

..jakie to szczęście, że żyję w demokratycznym kraju, który rozumie, na czym polega wolność wypowiedzi. Jeśli bowiem z powodu mojego skromnego artykułu rząd polski gotów jest doprowadzić do konfliktu dyplomatycznego..na szczęście jednak rząd hiszpański, w przeciwieństwie do polskiego, nie zajmuje się polowaniem na czarownice wśród dziennikarzy. Nawet wśród dziennikarzy z brukowców.
...tym którzy opowiadają się za homofobią, antysemityzmem, prześladowaniami obywateli za ich przekonania, tym, którzy zaprzeczają teorii Darwina i chcą ograniczyć prawa obywatelskie, nie należą się żadne przeprosiny. Zasługują oni tylko na pogardę.
...chciałam jedynie powiedzieć, i podtrzymuję to, że chrześcijański antysemityzm od wieków odgrywał kluczową rolę w kreowaniu postawy antyżydowskiej...
...panował silny antysemityzm ...zaniepokojenie rosnącym ostatnio antysemityzmem, wspomnianym nawet w raporcie Parlamentu Europejskiego o ksenofobii, jest jak najbardziej aktualne. W Polsce odżywa antysemityzm, mimo iż prawie nie ma tam Żydów. Mówię to w oparciu o oficjalne badania, zastrzeżenia Watykanu wobec napastliwych wypowiedzi na antenie Radia Maryja, bezwstydny antysemityzm Tadeusza Rydzyka, wystąpienia niektórych przywódców Ligi Polskich Rodzin (należącej dziś do rządu), a nawet sondaż przeprowadzony swego czasu przez Amerykański Komitet Żydowski. W tej kwestii Polska budzi niepokój. Niestety, nie jest to tylko opinia, takie są fakty.
...w moim poprzednim artykule (antysemityzm)... był narzędziem manipulacji...odpowiada za to ktoś inny...dziś największym problemem Polski...jest kierunek, w jakim zmierza polski rząd, który zapowiada, że będzie prześladował homoseksualistów, otwarcie manifestuje homofobię, próbuje rzucić podejrzenia na tysiące obywateli, otrzymuje upomnienia od Unii Europejskiej w kwestii poszanowania praw człowieka i ochrony środowiska i zezwala na swobodne głoszenie skrajnie prawicowej ideologii. Oczywiście w Polsce są ludzie przeciwstawiający się temu szaleństwu, niewątpliwie należą do nich dziennikarze i intelektualiści. Kto jednak tworzy wizerunek kraju, jeśli nie oficjalny rząd? A ten rząd pokazuje się od jak najgorszej strony, jeśli chodzi o poszanowanie praw człowieka. Polska, szanowni Polacy, budzi nasz niepokój.
...wątpię jednak, aby mogło to usprawiedliwić antyhiszpański ton niektórych artykułów, ultranacjonalistyczne deklaracje i antysemickie obelgi, jakie wciąż pojawiają się na mojej stronie internetowej. Gdybyście chociaż część tej energii poświęcili na krytyczną refleksję na temat tego, co dzieje się w waszym własnym kraju, być może sytuacja wyglądałaby dużo lepiej. W Europie już minął czas polowania na czarownice, nawet jeśli w Radiu Maryja jeszcze o tym nie wiedzą.
Temat: teoretyczne rozwazania na temat robakow, poczty i prawa[...]
| Jestem za tym aby każdy pisał takie programy na jakich pisanie ma ochotę a
| nie takie jakie zatwierdzi Państwowy Instytut Matki I Dziecka albo
| Helsiński Komitet Praw Człowieka.

  Pisać to niech pisze, o dusza zapragnie. Podobnie, jak w zaciszu
domowym może wprawiać się w rzucaniu nożami. Tyle, że za pewne
działania trzeba ponosić odpowiedzialność - jak nóż wyleci przez okno
i kogoś skaleczy, to wina rzucającego. Nieumyślna, ale wina.


No dobra, to jak w domowym zaciszu napisze wirusa, opublikuje jego kod i
dokumentację a ktoś zacznie się nim brzydko bawić to powinienem odpowiada

ja się z tym nie zgadzam - a właśnie tak chyba jest w USA i być może
również u nas.


[...]
|   Znowu teorie spiskowe 8-) Na sercu leży mi dobro użytkownika. Co
| oznacza między innymi nie walczenie z robakami za wszelką cenę. Jeśli
| komuś "spadające literki" nie przeszkadzają, a usunięcie wirusa
| mogłoby spowodować utratę danych użytkownika, to rzecz warto
| rozważyć, co ważniejsze.

| No to chyba macie tam jakiś słaby program motywacyjny.

  Wydaje mi się, że nie bardzo zrozumiałeś, postaram się prostszymi
słowami: najważniejsza jest ochrona danych użytkownika, usuwanie
robaka jest środkiem w ramach tej ochrony, a nie celem. Jeśli istnieje
duże ryzyko utraty danych w trakcie usuwania robaka, to robaka się nie
usuwa, w każdym razie nie "z automatu".


To trochę zmienia mój sposób postrzegania świata. Jak dotąd wydawało mi
się, że lekarz zostaje lekarzem bardziej datego, że ma satysfakcję z jej
skutków (pomaga ludziom), a nie dlatego że lubi się grzebać w ludzkich
flakach - choć musi to być dla niego czynność akceptowalna.
Z kolei programiście/projektanktowi, czy nie wiem jaką tam pełnisz rolę w
tym całym interesie satysfakcję daje proces tworzenia produktu, a to czy
wyjdzie z tego sterownik do aparatury medycznej czy krzesła elektrycznego
to jakby mniej istotne. Jak widać stanowisz zaprzeczenie mojej teorii.

Temat: Prawa Ucznia i Rodzica.
Zastanawiałam się nad tym:

d. Masz prawo do niezależnej oceny zachowania i nauki,
(rozporządzenie Dz.U. 2007/83/562, 130/906 Par.13 pkt 5, Par.15 ptk 7 pptl 1)
Nauczycielowi nie wolno stosować „karnych” kartkówek, czy „karnych” pytań za złe zachowanie,

e. Masz prawo do ochrony przed dyskryminacja finansowa,
(Konstytucja RP art 70, ustawa OSO art 7)
W szkołach publicznych pobieranie jakichkolwiek opłat w tym, za wycieczki, mundurki, itd… jest niedopuszczalne. Szkoła publiczna nie może wymagać od uczniów posiadani mundurków, podręczników ani innych pomocy na zajęciach lekcyjnych, jeśli sama uprzednio ich nie zakupiła. Składki na komitet rodzicielski mogą być pobierane jedynie dobrowolnie i mogą być wydatkowane na cele nie, związane z realizacją zajęć w ramach ramowego planu nauczania i tylko na takie, które wynikają z celów statutowych szkoły.

a. Masz prawo do tego, by pracownicy szkoły traktowali Ciebie z godnością,
(prawa człowieka, ustawa OSO art 1)
Nauczyciel nie może na Ciebie krzyczeć, wymyślać Ci, poniżać Ciebie, ani Twoich bliskich.

f. Masz prawo do nauki w szkole publicznej, jeśli takie istnieją. Szkoła publiczna ma obowiązek spełnić wszystkie oczekiwania Twoich rodziców, zwłaszcza dotyczące celów i metod wychowawczych i edukacyjnych. Jeśli publiczna szkoła nie spełnia tych oczekiwań państwo ma obowiązek wypłacić Ci rekompensatę finansową pozwalającej na podjecie nauki w oczekiwanych prze Twoich rodziców warunkach poza tą szkołą,
Stosowanie dyskryminacji jest zabronione.

i jeszcze to:
e. wykonywanie prac domowych jest dobrowolne, a oceny za nie nie mogą być bez zgody ucznia wliczane jako ocena cząstkowa przy klasyfikacji semestralnej, lub rocznej.
(Konstytucja RP art 31 - brak ustawowych uprawnień szkoły do zadawania prac domowych.)

Czyli co, dalej żyjemy w państwie gdzie się nie przestrzega praw.Temat: Przyłącz sie do Społecznej Kampanii w sprawie In Vitro
ZAPROSZENIE DO TWORZENIA SPOŁECZNEGO KOMITETU POPARCIA DLA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY W SPRAWIE ZAPŁODNIENIA IN VITRO, ZBIERAJĄCEGO PODPISY POD PROJEKTEM.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zaangażowała się w nową inicjatywę, która ma stać się odpowiedzią na kontrowersyjny projekt ustawy bioetycznej posła Jarosława Gowina. Pomysł zrodził się w trakcie zbierania podpisów pod protestem społecznym przeciwko projektowi Gowina.
Głównym założeniem inicjatywy jest powołanie Społecznego Zespołu ds. Przygotowania Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie Zapłodnienia In Vitro. Celem działań Zespołu jest wypracowanie projektu ustawy bioetycznej, który będzie zgodny z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, w tym z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, konwencjami ONZ i Rady Europy, a także z Konstytucją RP. Ustawy, która zapewni równy dostęp do opieki zdrowotnej i najlepszych procedur medycznych dla wszystkich potrzebujących i zainteresowanych.

Społeczny Zespół uzgodnił, że punktem wyjścia do przygotowania projektu ustawy są założenia przygotowane przez profesorów Eleonorę Zielińską, Jacka Zarembę, Jacka Hołówkę, Zbigniewa Szawarskiego, Ewę Bartnik w ramach prac Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, który działał przy Premierze. W związku z tym, że założenia te nie zostały w żadnym stopniu uwzględnione w projekcie firmowanym przez posła Gowina, podjęto inicjatywę Obywatelskiego Projektu.

Zespół wyraża nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z oddźwiękiem społecznym w postaci powstania Społecznego Komitetu Poparcia dla Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie Zapłodnienia In Vitro, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy.
Społeczny Komitet jest otwarty dla wszystkich osób, organizacji oraz instytucji popierających działania na rzecz wypracowania Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie Zapłodnienia In Vitro.

Zapraszamy do udziału w Społecznym Komitecie !

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Deklaracją przystąpienia do Społecznego Komitetu jest przesłanie maila na adres biuro@federa.org.pl [ew. faksu 022 635 93 95] z następująca, uzupełnioną przez siebie formułą:

„Niniejszym przystępuję do Społecznego Komitetu Poparcia dla Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie Zapłodnienia In Vitro:

Imię , nazwisko:
Organizacja/Instytucja (jeśli dotyczy):
Zawód:
Miasto:
e-mail:
Tel.komórkowy:
Zakres działań, w jakich mogę udzielać się w zespole (zbieranie podpisów, przeprowadzenie akcji informacyjnych, umieszczeniu linku na stronie www, inne):
Podanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie i przetwarzanie w celach dystrybucyjnych przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz na umieszczenie ich w adresowej bazie danych Federacji z siedzibą: 00-150 W-wa, Nowolipie 13/15”

Szczegóły na stronie Federacji http://www.federa.org.pl/?page=news&newsid=588&lang=1